Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Anconda Reptiles
Mechelsesteenweg 256
2550 Kontich
België

Inschrijfnummer KBO: BE0633445038

Algemene voorwaarden

 1. Al onze aanbiedingen zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden, tenzij wijzelf er uitdrukkelijk van afwijken in bijzondere omstandigheden.
 2. Al onze prijzen zijn Inclusief BTW(21%).
 3. Anaconda-Reptiles kan niet worden aansprakelijk gesteld voor eventuele Hackers, Programma fouten, e-mails, Verkeerde Prijzen, Verlies van data, of type fouten op de website.(Alhoewel we er alles aan doen om dit te vermijden en te beschermen). Alsook de consument is verantwoordelijk voor zijn gegevens, zoals: e-mails, wachtwoorden en adressen, waarvoor Anaconda-Reptiles ook niet aansprakelijk is bij het uitlenen of misbruiken door de consument.
 4. De consument die de goederen die hij ontving langer dan 14 dagen behoudt, wordt geacht de goederen te hebben gekocht en zich akkoord te hebben verklaard met de algemene verkoopsvoorwaarden.
 5. Bestellingen kunnen geweigerd of geannuleerd worden, zonder enig verhaal of vergoeding. Op schriftelijk verzoek zal aan de klant de reden van eventuele weigering of annulering worden medegedeeld.
 6. Iedere bestelling die wordt geaccepteerd. Behoudt Anaconda-Reptiles zich het recht voor bij technische storingen en/of andere redenen niet aansprakelijk gesteld te worden.
 7. Gedeeltelijk uitgevoerde bestellingen dienen, voor het uitgevoerde gedeelte, betaald te worden zoals voorzien. Wij zijn gerechtigd, bij wanbetaling, iedere verdere levering op te schorten tot de achterstallige betalingen zijn uitgevoerd.
 8. Zolang de verkoopprijs niet volledig werd betaald, blijven de goederen eigendom van Anaconda-Reptiles. “Hij die ten nadele van een ander goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33” (art. 491 Sw).
 9. De klant wordt geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste gekende adres en hij wordt geacht aldaar kennis te hebben genomen van alle hem toekomende geschriften. De klant is verantwoordelijk voor geleverde goederen aan dit adres toegestuurd. Iedere adreswijziging dient ons onmiddellijk ter kennis te worden gebracht.
 10. Onze zichtzendingnota’s, rekeningoverzichten of documenten waaruit het verschuldigd saldo blijkt, worden geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard behoudens schriftelijke opmerkingen of annulatie binnen de 7 dagen. Latere betwistingen geschieden onder voorbehoud van de inmiddels gestelde kosten.
 11. Behoudens andersluidende wetsbepalingen zijn, met inachtname van de bevoegdheidsregels, enkel rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
 12. Indien een klant gebruik wenst te maken van zijn recht van terugzending, dienen de goederen in dezelfde staat en in de originele verpakking en binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst te worden teruggezonden (Mits eerst contact te hebben opgenomen met Anaconda-Reptiles). Na 14 dagen wordt de koop geacht te zijn voltrokken en wordt bij de goederen gevoegde zichtzendingsnota beschouwd als definitief aanvaard.
 13. Goederen die tijdens de zichtzendingperiodes werden beschadigd, onvolledig gemaakt, bevuild of gebruikt, worden niet teruggenomen. De aldus door de klant teruggestuurde goederen blijven te zijner beschikking.
 14. Betaling kan geschieden als volgt:(zie Veilig betalen)  - Via Paypal: Beveiligd Online betalen  - Via MulisafePay: Beveiligd Online Betalen - Via Pc Banking
 15. Betalingen via Pc Banking kan een 3tal dagen in beslag nemen. Betalingen die niet geschieden binnen een termijn van 7 dagen waarvan geen annulatie is gedaan wordt de bestelling als definitief beschouwd en zullen nalatigheids en adminstratieve kosten in rekening gebracht worden aan de consument of heeft Anaconda-Reptiles het recht uw bestelling te annuleren en uw eventuele toekomstige aankopen te blokkeren of te weigeren!!!
 16. Kosten veroorzaakt door de nalatigheid van de klant zijn te zijner laste.
 17. Anaconda-Reptiles behoudt zich het recht voor om bevoegde derden te raadplegen alvorens goederen te leveren. (In dit geval MulisafePay, Paypal of Bank Van overschrijving)
 18. De klant machtigt Anaconda-Reptiles om als tussenpersoon op te treden tussen hemzelf en verzendings dienst voor de betaling van de verzendkosten van de verzonden colli.
 19. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Anaconda-reptiles, Mechelsesteenweg 256, 2550 Kontich. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.
 20. Voor terugzending van goederen dient steeds voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met Anaconda-Reptiles. Zoniet zijn alle kosten en eventuele schade ten laste van de klant. Anaconda-Reptiles is een eenmanszaak naar Belgisch recht gevestigd aan de Mechelsesteenweg 256 , 2550 Kontich. BE0633445038.